Podwodny sp?awik od A do Z - Czyli rewelacyjna metoda na suma. | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Kto ?yje nadziej?, umrze g?odny. -Benjamin Franklin


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ PRZYN?TY NA SUMA, N?CENIE SUMA ORAZ METODY PO?OWU / Bojka, Boczny Trok, Sp?awik na suma
Kto jeszcze czyta ten temat? 1 gość(ci)

 
Podwodny sp?awik od A do Z - Czyli rewelacyjna metoda na suma.

Artur Betcher

Offline

Podwodny sp?awik od A do Z - Czyli rewelacyjna metoda na suma.

www.forumsumowe.pl/images/podwodne_splawiki_sum.jpg

W ci?gu ostatnich paru lat diametralnie zmieni?y si? techniki i sprz?t do po?owu suma. Wszystko to za spraw? coraz wi?kszego zainteresowana po?owem tego rekina s?odkowodnego. Jedn? z metod po?owu suma jest podwodny sp?awik.
Podwodny sp?awik tak naprawd? w po?owie sumów jest stosowany od niedawna ale zdobywa on coraz wi?ksz? popularno?? dzi?ki zaletom jego stosowania o których to potraktujemy pó?niej. Skuteczno?? jego stosowania cz?sto porównywalna jest do skuteczno?ci zestawu z bojk? cho? z moich obserwacji wynika ?e cho? jest on rewelacyjny to jednak bojka sumowa jest najlepsza metod? na suma do po?owów stacjonarnych.
Nie jest to jednak tak naprawd? nowatorskie rozwi?zanie XXI wieku bo ju? od wielu wielu lat w?dkarze ?owi?cy rozmaite gatunki ryb metodami gruntowymi podnosz? wszelkimi sposobami przyn?t? nad dno ?eby bardziej zwróci? na ni? uwag? przysz?ej zdobyczy. Tak samo te? si? dzieje w przypadku naszego suma który cho? ze?re wszystko co le?y na dnie od kulki karpiowej przez fileta do wszelkiego rodzaju padliny to jednak najbardziej gustuje on w ?ywych przyn?tach a przyn?ta uniesiona nad dno cho?by o 1m skuteczniej swoj? prac? zwraca na siebie jego uwag?.
Prosz? te? nie pomy?le? ?e jestem jakim? prekursorem stosowania tej metody lub ?e jakikolwiek wk?ad mia?em w jej tworzenie gdy? ?adnej Ameryki tu nie odkry?em, o nie, ja tylko zamierzam przedstawi? dla szerszego grona to co znane od dawna i pokaza? jakie mo?na na t? metod? osi?gn?? efekty gdy? ?atwo pisa? poradniki dla innych zrzynaj?c co si? da z internetu ale o wiele trudniej poprze? to rzeteln? wiedz? na dany temat i udowodni? samymi efektami ?e nie pisze si? po pró?nicy.

Sum z?owiony na podwodny sp?awik

www.forumsumowe.pl/images/sum_podwodny_splawik.jpg

Mo?e zaczniemy od tej najnudniejszej cz??ci czyli zdefiniowania czym jest podwodny sp?awik i do czego s?u?y?
Podwodny sp?awik to nic wi?cej jak przedmiot posiadaj?cy wyporno?? wi?ksza od samej wody i przez to wyp?ywaj?cy w stron? powierzchni wody. Podwodnym sp?awikiem mo?e by? wszystko zatem co próbuje wyp?yn?? na powierzchni? i nie jest od razu powiedziane ?e musi by? to podwodny sp?awik z Sangera czy Black Cata bo wielu w?dkarzy sami sobie tworz? takowe cz?sto wzbogacaj?c je w grzechotki czy w zbiorniczki na atraktor zan?towy.
Wykonuje si? go z wszystkiego poczynaj?c od styropianu przez drewno czy bals? a na piankach ko?cz?c.
W w?dkarstwie sumowym s?u?y podwodny sp?awik do podniesienia przyn?ty nad dno i ?wietnie si? sprawdza w przypadku stosowania ?ywca jako przyn?ty. Oczywi?cie dzi?ki niemu mo?na podnie?? te? nad dno ka?d? przyn?t? martw? i równie? wielu tak go u?ywaj?c chwali sobie jego efektywno??.

Skoro ju? nudniejsz? cz??? mamy za sob? to mo?e teraz poka?e kilka schematów w jaki sposób mo?emy zastosowa? podwodny sp?awik. Poni?ej schemat pierwszy czyli klasyczny zestaw z podwodnym sp?awikiem.

www.forumsumowe.pl/images/metoda_na_suma.jpg

Przyk?ad pierwszy.
1. [b]Przypon
2. Stoper
3. Stoper
4. Sp?awik podwodny jego wyporno?? zale?y od wielko?ci ?ywca
5. Kr?tlik
6. Stoper
7. Rurka anty spl?taniowa lub seaboom
8. Zrywka
9. Ci??arek (kamie?)
10. Linka g?ówna[/b]

Wielko?? ?ywca jest dowolna i to od wielko?ci ?ywca zale?y jakiej wyporno?ci u?yjemy sp?awików.
Sp?awik ca?y czas stara si? wyp?yn?? do powierzchni co powoduje walk? naszego ?ywca która to jest zauwa?ana przez drapie?nika.
Jedn? z niepodwa?alnych zalet zastosowania podwodnego sp?awika jest to ?e mo?emy u?ywa? go w praktycznie ka?dych warunkach czyli tam gdzie niektóre metody s? niemo?liwe do zastosowania. Przyk?adem tego s? trakty ?eglugowe gdzie ze wzgl?dów bezpiecze?stwa istnieje ca?kowity zakaz stosowania zestawu z bojk?.
Przy u?yciu zestawu z tego przyk?adu mo?emy zastosowa? sp?awik z grzechotk? gdy? d?wi?k równie? potrafi zwabi? drapie?nika.

Przyk?ad drugi.

www.forumsumowe.pl/images/sposob_na_suma.jpg

1. [b]Przypon
2. Kr?tlik
3. Stoper
4. Rurka anty spl?taniowa lub seaboom
5. Linka ??cznikowa
6. Stoper
7. Sp?awik podwodny
8. Stoper
9. Kr?tlik
10. Zrywka
11. Ci??arek
12. Linka g?ówna[/b]

Jest to kolejny schemat z zastosowaniem podwodnego sp?awika z tym ?e sam sp?awik nie znajduje si? blisko ?ywca.
Tutaj podniesienie ?ywca regulujemy za pomoc? d?ugo?ci zrywki.


www.forumsumowe.pl/images/metoda_sumowa.jpg

1. [b]Przypon
2. Kr?tlik
3. Stoper
4. Sp?awik Podwodny
5. Linka g?ówna
6. Zrywka (?y?ka w zale?no?ci w jakich warunkach ?apiemy )
7. Ci??arek ( kamie? )[/b]

Kolejna wariacja. Ka?dy w?a?ciwie sam mo?e modyfikowa? swoje zestawy i dobiera? do swoich potrzeb. Sztywnych regu? nie ma a jedynie za?o?enia i wskazówki.


www.forumsumowe.pl/images/zestaw_sumowy_sum.jpg

1. Ci??arek
2. Zrywka
3. Kr?tlik
4. Stoper
5. Linka ??cz?ca sp?awik podwodny
6. Sp?awik podwodny
7. Linka pracy
8. Stoper
9. Kr?tlik
10. Linka g?ówna
11. Kr?tlik
12. Przepon
13. Ci??arek


Ostatni ze schematów swoj? budow? umo?liwia naszemu ?ywcowi swobodne przemieszczanie si? na pewnym odcinku jak i równie? mi?dzy pewnymi g??boko?ciami. Pozwala to na efektywniejsze wabienie suma dzi?ki naturalnej pracy ?ywca.

Dzi?ki podwodnemu sp?awikowi tak?e mamy mo?liwo?? umieszczenia zestawu z pó?torakilowym ?ywcem kilkadziesi?t metrów od brzegu bez u?ycia jakiejkolwiek ?ódki. Metod? t? przybli?y? na forum kolega Marcin i jest ona sprawdzona a zarazem i skuteczna. Nie zawsze oczywi?cie ?ywiec zechce zaw?drowa? w miejsce które sobie umy?lili?my ale ju? sam fakt ?e jest to mo?liwe jest naprawd? wart wypróbowania.
Sam osobi?cie wypuszcza?em 2kg leszcze ze sp?awikiem 50gr dla testu i wyp?ywa?y one w ten sposób sun?c po powierzchni na kilkadziesi?t metrów.

Oto skrócony opis tej metody:

Po zahaczeniu ?ywca otwieramy kab??k i wrzucamy go do wody jednocze?nie pozwalaj?c mu wybiera? link? g?ówn?. ?ywiec sam wyp?ynie nawet na ?rodek rzeki lub zbiornika gdy? podwodny sp?awik b?dzie go stale unosi? ku powierzchni.
Kiedy ?ywiec osi?gnie wyznaczone miejsce trzeba wyrzuci? r?cznie ci??arek w wybrane miejsce nast?pnie ?ci?gaj?c nadmiar plecionki a? ?ywiec znajdzie si? w okolicy ci??arka ( poczujemy opór). Odpuszczamy metr ?y?ki i zwalniamy hamulec tak ?eby przy ataku suma link g?ówna mog?a si? wysuwa?.Tutaj obrazek pokazuj?cy jak powinni?my zbroi? ?ywca na wody stoj?ce a jak na wody p?yn?ce.
Obrazek pogl?dowy, zawsze nale?y u?ywa? tyle haków ile zezwala na to regulamin.

www.forumsumowe.pl/images/metoda_zbrojenia_zywca.jpg

Tu sposób monta?u przyponu z podwodnym sp?awikiem

www.forumsumowe.pl/images/przypon_sumowy_na_suma.jpg

Mam nadzieje ?e cho? troch? przybli?y?em u?ytkownikom t? metod? i ?e po jej zastosowaniu wielu z Was pochwali si? swoimi efektami na forum.

Na zako?czenie najwi?kszy z kilku sumów z?owionych w zesz?ym sezonie przeze mnie za pomoc? tej metody ?eby nie pozosta? go?os?ownym.

YouTube Video


Na zako?czenie bardzo chcia?bym podzi?kowa? Robertowi za to ?e jak zwykle wykona? wszystkie rysunki i za to ze zawsze bez s?owa s?u?y pomoc? naszemu forum.
Robert bardzo Ci dzi?kuje i mam nadziej? ?e zobaczymy si? kiedy? tu na rybach.

Pozdrawiam wszystkich i po?amania kija Artur Betcher
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Mario

Offline

Dobra robota, widze ze to nie pierwszy Twoj temat, oby tak dalej.Usmiech
 

Martin94

Offline

Przypon na suma do podwodnego sp?awika.

www.forumsumowe.pl/images/przypon_na_suma.jpg

Do?o?? tu co? swojego.
U?ywam zestawu wg schematu nr1. Natomiast nie daj? rurki anty spl?taniowej tylko zwyk?y kr?tlik, a ci??arek jest przywi?zany ?y?k? 0.40. Dzi?ki temu nie musz? rzuca? ?ywca w?dk? tylko sam p?ynie w nurt rzeki i bez ?adnych zamota? plecionki.

Etap nr1: kiedy ?ywiec jest ju? na haku, nale?y otworzy? kab??k, popu?ci? troch? plecionki i wrzuci? ?ywca do wody. Uwaga, ci??arek ma zosta? na brzegu. Kiedy ?ywiec b?dzie sobie p?yn? w g?ówny nurt, trzeba popuszcza? mu plecionki ?eby nie mia? ?adnego oporu.

Etap nr2: Kiedy ?ywiec b?dzie ju? w wybranym miejscu, nale?y popu?ci? troch? plecionki i rzuci? ci??arkiem r?cznie w wybrane miejsce, oczywi?cie z otwartym kab??kiem :@ Zamkn?? kab??k, doci?gn?? ?ywca do ci??arka i kiedy poczujecie opór ci??arka to poluzujcie plecionk? na jakie? 50 cm ?eby ?ywiec by? dobrze odklejony od dna.

Etap nr3: poluzujcie hamulec na ko?owrotku tak ?eby ?ywiec nie ci?gn?? plecionki ale na tyle ?eby podczas brania w?dka nie wpad?a do wody.

Kiedy b?dzie branie to odjazd karpia w porównaniu z sumem to jak porównanie malucha z ferrari.

Chcia?em zrobi? film jak to robi? ale niestety mam tylko dwie r?ce i nie dam rady trzyma? telefonu i manewrowa? w?dk?. Kiedy? jeszcze co? takiego dorzuc?.

Udanych po?owów
 

gaca

Offline

Super patent Martin dla osób które nie posiadaj? ?adnego ?rodka p?ywaj?cego .
Mi taki sposób wyrzucania przyn?ty i ci??arka bardzo u?atwi ?owienie , innym pewnie równie?.
 

olekdom

Offline

Ja jako? nie mog? sobie wyobrazi? r?cznego wyrzucania ci??arkaUsmiech Je?eli uda Ci si? nagra? film to b?d? bardzo wdzi?cznyUsmiech
 

Slawomir Jozwiak

Offline

To trzeba b?dzie to wypróbowa?.Oczko
 

Mario

Offline

Hmm skoro jest tak jak piszecie to ja sam tez musz? to przetestowa?.Usmiech
 

Slawomir Jozwiak

Offline

A ci??arkiem da si? rade rzuci? na 60m, nie popl?ta si? plecionka ?
 

Martin94

Offline

Max napisa?/a:
A ci??arkiem da si? rade rzuci? na 60m


Wszystko zale?y od twoich mi??ni pfft

Max napisa?/a: nie popl?ta si? plecionka ?


Celuj pod k?tem o jakie? 10° w lewo lub prawo w stosunku do sp?awika i nie b?dzie nic popl?tane. Je?li kab??k b?dzie otwarty, to nie b?dziesz mia? wielkiego oporu.
 

Marcin Maciejewski

Offline

W tym roku skupie si? ca?kowicie na metodzie z podwodnym sp?awikiem mam nadziej? ?e b?d? si? móg? pochwali? wynikami w dziale "Galeria". Co prawda ?owie na jeziorze, ale na tym jeziorze znajduje si? wyspa i po rozmowie z miejscowymi w?dkarzami dowiedzia?em si? ?e najwi?cej ataków suma jest w okolicy tej wyspy.
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć

Podobne Tematy

Temat Forum Odpowiedzi Ostatni post
Wielkosc ?ywca na suma Przyn?ty ?ywe u?ywane ?eby z?owi? suma 3 02 kwietnia 2022 15:30
Ko?owrotek na suma do po?owu stacjonarnego dla pocz?tkuj?cego do 200z? Ko?owrotki na suma do po?owów stacjonarnych 413 21 maja 2021 19:37
W?dka na suma do po?owów stacjonarnych od 200 do 500z? W?dziska sumowe do po?owów stacjonarnych 224 23 lutego 2021 09:10
Sygnalizator bra? wstrz?sowy na suma Elektronika w w?dkarstwie, echosondy dla w?dkarzy, 207 07 września 2020 12:50
Czy ta w?dka jest dobra na suma? Forum ogólne o sumach 1 29 grudnia 2019 17:46
Wygenerowano w sekund: 1.72
47,446,165 unikalne wizyty